Organizing
Committee
  Congress
Information
  Program   Participation   Sponsorship
& Exhibition
  Travel Information
Program
Invited Faculty
> Program > Invited Faculty

Bin DU, China / Director


Medical ICU
Peking Union Medical College Hospital


Educational Background
• 1994
- MD, Peking Union Medical College, Beijing, China

Work Experience
• 1994 - 2005
- Department of Critical Care Medicine, Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China
• 2005 - present
- Medical ICU, Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China

Publications
1. Bin Du, Xiuming Xi, Dechang Chen, Jinmin Peng, on behalf of China Critical Care Clinical Trial
Group (CCCCTG). Critical care medicine in mainland China. Crit Care 2010 14: 206
2. Jinmin Peng, Bin Du. Sepsis-related stress response: known knowns, known unknowns, and
unknown unknowns. Crit Care 2010 14: 179
3. Xiuming Xi, Yuan Xu, Li Jiang, Ang Li, Jie Duan, Bin Du, for the Chinese Critical Care Clinical
Trial Group (CCCCTG). Hospitalized adult patients with 2009 influenza A(H1N1) in Beijing, China:
risk factors for hospital mortality. BMC Infect Dis 2010 10: 256
4. Simon Finfer, Bette Liu, Colman Taylor, Rinaldo Bellomo, Laurent Billot, Deborah Cook, Bin Du,
Colin McArthur, John Myburgh, the SAFE TRIPS investigators. Resuscitation fluid use in critically
ill adults: an international cross sectional study in 391 intensive care units. Crit Care 2010 14: R185
5. Xiaochun Ma, Zhenyang He, Yushan Wang, Li Jiang, Yuan Xu, Chuanyun Qian, Rongqing Sun,
Erzhen Chen, Zhenjie Hu, Lihua Zhou, Fachun Zhou, Tiehe Qin, Xiangyuan Cao, Youzhong An,
Renhua Sun, Xijing Zhang, Jiandong Lin, Yuhang Ai, Dawei Wu, Bin Du, and the China Critical
Care Clinical Trial Group (CCCCTG). Knowledge and attitudes of healthcare workers in Chinese
intensive care units regarding 2009 H1N1 influenza pandemic. BMC Infect Dis 2011 11: 24
6. Li Weng, Gavin M. Joynt, Anna Lee, Bin Du, Patricia Leung, Jinming Peng, Charles D.
Gomersall, Xiaoyun Hu, Hui Y. Yap, and The Chinese Critical Care Ethics Group. Attitudes
towards ethical problems in critical care medicine: the Chinese perspective. Intensive Care Med
2011 37: 655-664
7. Jason Phua, Younsuck Koh, Bin Du, Yaoqing Tang, Jigeeshu V. Divatia, Chengcheng Tan,
Charles D. Gomersall, Mahammad Omar Faruq, Babu Raja Shrestha, Nguyen Gia Binh, Yaeen M.
Arabi, Nawal Salahuddin, Bambang Wahyuprajitno, Mei-Lien Tu, Ahmad Yazid Haji Abd Wahab,
Akmal A. Hameed, Masaji Nishimura, Mark Procyshyn, Yiong Huak Chan for the MOSAICS Study
Group. Management of severe sepsis in patients admitted to Asian intensive care units:
prospective cohort study. BMJ 2011 342: d3245
8. Li Weng, Yongtai Liu, Bin Du, Jianfang Zhou, Xiaoxiao Guo, Jinmin Peng, Xiaoyun Hu, Shuyang
Zhang, Quan Fang, Wenling Zhu. The prognostic value of left ventricular systolic function
measured by tissue Doppler imaging in septic shock. Crit Care 2012 16: R71
9. Xiaoyun Hu, Zhidan Zhang, Na Li, Dexin Liu, Li Zhang, Wei He, Wei Zhang, Yuexia Li, Cheng
Zhu, Guijun Zhu, Lipeng Zhang, Fang Xu, Shouhong Wang, Xiangyuan Cao, Huiying Zhao, Qian
Li, Xijing Zhang, Jiandong Lin, Shuangping Zhao, Chen Li, Bin Du, for the China Critical Care
Clinical Trial Group (CCCCTG). Self-reported use of personal protective equipment among
Chinese critical care clinicians during 2009 H1N1 influenza pandemic. PLoS One 2012 7(9): e44723
10. Bin Du, Youzhong An, Yan Kang, Xiangyou Yu, Mingyan Zhao, Xiaochun Ma, Yuhang Ai, Yuan
Xu, Yushan Wang, Chuanyun Qian, Dawei Wu, Renhua Sun, Shusheng Li, Zhenjie Hu, Xiangyuan
Cao, Fachun Zhou, Li Jiang, Jiandong Lin, Erzhen Chen, Tiehe Qin, Zhenyang He, Lihua Zhou,
for the China Critical Care Clinical Trial Group. Characteristics of critically ill patients in ICUs in
mainland China. Crit Care Med 2013 41: 84-92
11. Penglin Ma, Bin Du. Critical care research in mainland China: more needed on the international
stage. Intensive Care Med 2013 39: 768-770
12. Hai-Nv Gao, Hong-Zhou Lu, Bin Cao, Bin Du, Hong Shang, Jian-He Gan, Shui-Hua Lu, Yi-Da
Yang, Qiang Fang, Yin-Zhong Shen, Xiu-Ming Xi, Qin Gu, Xian-Mei Zhou, Hong-Ping Qu, Zheng
Yan, Fang-Ming Li, Wei Zhao, Zhan-Cheng Gao, Guang-Fa Wang, Ling-Xiang Ruan, Wei-Hong
Wang, Jun Ye, Hui-Fang Cao, Xing-Wang Li, Wen-Hong Zhang, Xu-Chen Fang, Jian He, Wei-
Feng Liang, Juan Xie, Mei Zeng, Xian-Zheng Wu, Jun Li, Qi Xia, Zhao-Chen Jin, Qi Chen, Chao
Tang, Zhi-Yong Zhang, Bao-Min Hou, Zhi-Xian Feng, Ji-Fang Sheng, Nan-Shan Zhong, Lan-
Juan Li. Clinical findings in 111 cases of Influenza A (H7N9) virus infection. N Engl J Med 2013
368: 2277-2285
13. Andrés Esteban, Fernando Frutos-Vivar, Alfonso Muriel, Niall D. Ferguson, Oscar Peñuelas,
Victor Abraira, Konstantinos Raymondos, Fernando Rios, Nicolas Nin, Carlos Apezteguía, Damian
A. Violi, Arnaud W. Thille, Laurent Brochard, Marco González, Asisclo J. Villagomez, Javier
Huertado, Andrew R. Davies, Bin Du, Salvatore M. Maggiore, Paolo Pelosi, Luis Soto, Vinko
Tomicic, Gabriel D’Empaire, Dimitrios Matamis, Fekri Abroug, Rui P. Moreno, Marco Antonio
Soares, Yaseen Arabi, Freddy Sandi, Manuel Jibaja, Pravin Amin, Younsuck Koh, Michael A.
Kuiper, Hans-Henrik Bülow, Amine Ali Zeggwagh, Antonio Anzueto. Evolution of mortality
over time in patients receiving mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2013 188 220-
230
14. Xiuming Xi, Qiang Fang, Qin Gu, Bin Du for the China Critical Care Clinical Trial Group
(CCCCTG) Avian influenza A (H7N9) infections: intensivists as virus hunters in the new century. J
Crit Care 2013 28(4): 528-530
15. Li Weng, Yongtai Liu, Jianfang Zhou, Xiaoxiao Guo, Jinmin Peng, Xiaoyun Hu, Quan Fang,
Wenling Zhu, Huijuan Li, Bin Du, Shuyang Zhang. Left ventricular systolic function and systolic
asynchrony in patients with septic shock and normal left ventricular ejection fraction. Shock 2013
40(3): 175-181
16. Ying Wen, Li Jiang, Yuan Xu, Chuan-yun Qian, Shu-sheng Li, Tie-he Qin, Er-zhen Chen, Jian-
dong Lin, Yu-hang Ai, Da-wei Wu, Yu-shan Wang, Ren-hua Sun, Zhen-jie Hu, Xiang-yuan Cao,
Fa-chun Zhou, Zhen-yang He, Li-hua Zhou, You-zhong An, Yan Kang, Xiao-chun Ma, Xiang-you
Yu, Ming-yan Zhao, Xiu-ming Xi, Bin Du China Critical Care Clinical Trial Group (CCCCTG).
Prevalence, risk factors, clinical course, and outcome of acute kidney injury in Chinese intensive
care units: a prospective cohort study. Chin Med J 2013 126(23): 4409-4416
17. Shamly Austin, Srinivas Murthy, Hannah Wunsch, Neill K. J. Adhikari, Veena Karir, Kathryn
Rowan, Shevin T. Jacob, Jorge Salluh, Fernando A. Bozza, Bin Du, Youzhong An, Bruce Lee,
Felicia Wu, Yen-Lan Nguyen, Chris Oppong, Ramesh Venkataraman, Vimalraj Velayutham,
Carmelo Dueñas, Derek C. Angus, on behalf of the International Forum of Acute Care Trialists.
Access to urban acute care services in high- vs. middle-income countries: an analysis of seven
cities. Intensive Care Med 2014 40: 342-352
18. Zhongheng Zhang, Xiaoyun Hu, Xia Zhang, Xiuqi Zhu, Li Zhu, Liqian Chen, Jiaping Huai, Bin
Du, for the China Critical Care Clinical Trials Group (CCCCTG). Lung protective ventilation in
patients undergoing major surgery: a systematic review protocol. BMJ Open 2014 4: e004542
19. Fathima Paruk, Niranjan Kissoon, Christiane S. Hartog, Charles Feldman, Eric R. Hodgson,
Jeffrey Lipman, Bertrand Guidet, Bin Du, Andrew Argent, Charles L. Sprung. The Durban World
Congress Ethics Round Table: III. Withdrawing mechanical ventilation – the approach should be
individualized. J Crit Care 2014
20. Xuying Luo, Li Jiang, Bin Du, Ying Wen, Meiping Wang, Xiuming Xi. A comparison of different
diagnostic criteria of acute kidney injury in critically ill patients. Crit Care 2014 18: R144

Honors/Awards
• 1998
- Gold Medal - Internship - Hopitaux de Paris
• 2000
- Young Researcher Award - French Society of Critical Care (SRLF)
• 2009
- Product Development Award - Exploring Horizons, Expanding Boundaries and Excelling in
Performance, Edwards LifeScience